taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

Duits leren met behulp van het Nederlands – kan dat?

Op 10 februari 2023 won Niklas Abel voor zijn scriptie (geschreven voor de MA Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen) de Jan Brouwer Scriptieprijs voor Taal- en literatuurwetenschappen. In zijn afstudeeronderzoek heeft hij gekeken of leerlingen, die impliciet erop gewezen worden om hun Nederlands en Duits naast elkaar te leggen, zinsconstructies in het Duits beter leren. Met data van honderd vwo-leerlingen uit Noord- en Oost-Nederland kon hij laten zien dat deze aanpak van ‘pedagogical translanguaging’ werkt. Kortom, als je Duits leert, hoeft het Nederlands niet per se uit het klaslokaal verbannen te worden. 

Lees meer

Mémoire des Migrations, winnaar Europees Talenlabel 2022

De hoofdprijs van het Europees Talenlabel 2022 ging dit jaar naar Astrid Eelkema, docente Frans op het Blaise Pascalcollege in Zaandam, een Global Citizenschool. Samen met haar leerlingen won zij de prijs voor het taalproject Mémoire des migrations. Het project is volgens de jury een krachtige inspiratiebron voor het integreren van interculturele competentie, burgerschapsvorming en meertaligheid in de taallessen. Wil je je laten inspireren? Lees dan deze blogtekst over de doelen, opzet en bronnen van het project.

Lees meer

Cultuurverschillen in de onderwijspraktijk. Over de praktische professionele kennis van MVT-docenten in Nederland en Duitsland

Op 10 januari promoveerde Sandra Loevenich aan de Tilburg University op een vergelijking tussen het MVT-onderwijs in Nederland en Duitsland. Het onderzoek laat zien dat de verschillen tussen de twee schoolsystemen vooral duidelijk worden op microniveau. Dit is belangrijk voor studenten, leraren en lerarenopleiders, omdat je door vergelijking met andere landen je eigen lespraktijk en de culturele bepaaldheid daarvan goed leert kennen. Wat kan Nederland van Duitsland leren? Hoge eisen stellen en zo consequent mogelijk de doeltaal gebruiken. Wat mogen Duitse docenten van ons overnemen? Minder gevoelig zijn voor ‘ordeverstorend’ gedrag van leerlingen. Lees deze blog van de jonge doctor voor meer details.

Lees meer

Kan taalaanleg taalverlies voorkomen?

Het leren van een nieuwe taal vergt veel cognitieve inspanning. Echter, verworven taalvaardigheden kunnen we ‘kwijtraken’ naarmate we de taal minder gebruiken. Voor haar Bachelorscriptie bestudeerde Annika Stalman taalverlies van het Frans als vreemde taal en ging zij op zoek naar factoren die dit proces mogelijkerwijs afremmen. In deze blog presenteert zij haar afstudeerwerk dat bekroond werd met de Scriptieprijs Frans 2021.

Lees meer

Evidence-informed onderwijs maakt mij een veel completere docent!

Christian Dekens werkt al bijna 25 jaar als docent Duits. Hij is er in de loop van de tijd van overtuigd geraakt dat wetenschappelijk bewezen interventies van grote meerwaarde kunnen zijn voor docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs. In deze blog vertelt hij over zijn persoonlijke zoektocht naar evidence-informed werkvormen en leerstrategieën die het MVT-onderwijs een stuk efficiënter maken.

Lees meer

De Engelse taalbehoefte van Nederlandse onderofficieren

Martijn Prins ontving onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor zijn afstudeeronderzoek. Hiervoor heeft hij gekeken naar wat onderofficieren bij de landmacht nodig hebben op het gebied van Engels. Door de wensen en ervaringen van de mensen op de werkvloer erbij te betrekken heeft hij een voorstel voor een nieuw curriculumvoorstel kunnen doen. Prins schreef voor onze website een blog over zijn prijswinnende masterthesis.

Lees meer

Tweetaligheid en de ziekte van Parkinson: de ‘Kees study’

Op 2 december vond het Behavioural and Cognitive Neuroscience (BCN) Symposium ‘Speaking your Mind’ plaats, waarbij verschillende onderzoekers spraken over de verbinding tussen taal en cognitie. Indrukwekkend was het persoonlijke verhaal van emeritus hoogleraar Kees de Bot, die de ziekte van Parkinson heeft. In deze blog vertelt hij over de ‘Kees study’, het longitudinale onderzoek naar de effecten die de ziekte heeft op zijn taalvermogen.

Lees meer

Promotie Wim Gombert: van structuurmethode naar gebruiksmethode

Wim Gombert promoveerde op 17 november op zijn proefschrift getiteld From ‘learning to use’ towards ‘using to learn’. Hij vergelijkt in zijn onderzoek de opbrengsten van zes jaar Frans op de middelbare school met gangbare structuurgebaseerde methodes (Grandes Lignes en Libre Service) met opbrengsten van Frans onderwijs met een methode die gebaseerd is op taalgebruik. De resultaten laten zien dat de leerlingen met de taalgebruiksmethode even goede resultaten behalen bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, en beduidend betere bij spreekvaardigheid en luistervaardigheid.

Lees meer