taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

De impact van dyslexie in het hoger onderwijs

Op 18 november 2021 promoveerde Liset Rouweler aan de Rijksuniversiteit Groningen over de invloed van dyslexie voor studenten in het hoger onderwijs. Gezien het feit dat veel universitair onderwijs in het Engels is, heeft ze ook specifiek naar de verschillen tussen het Nederlands en het Engels gekeken. In deze blog rapporteert ze daarover.

Lees meer

Taalvaardigheid beoordelen als inhoud ertoe doet: verslag van een EALTA-workshop

Met het toetsen van taalvaardigheid is altijd inhoud gemoeid en bij het toetsen van inhoud speelt taal altijd een rol. Op 19 november organiseerde de Speaking Special Interest Group (Speaking SIG) van de Europese Vereniging voor Taaltoetsing en -assessment (EALTA) een online workshop en rondetafelgesprek over dit onderwerp. Catherine van Beuningen (Hogeschool van Amsterdam) doet verslag.

Lees meer

Vakoverstijgend MVT-onderwijs rond een gedicht om niet te vergeten

In het gedicht “Todesfuge” verwerkt de Duits-Joodse dichter Paul Celan de Holocaust. In 2020 heeft een team van vo-docenten, didactici, wetenschappers en studenten van de Radboud Universiteit samen met ontwerpbureau Ketel educatief materiaal rondom het gedicht ontwikkeld dat in lessen Duits, Geschiedenis, CKV en Maatschappijleer kan worden ingezet.

Lees meer

“[…] voor zover het bevoegd gezag…” Laat leerlingen zelf kiezen welke talen ze willen leren

Leerlingen mogen kiezen welke talen ze willen leren in het voortgezet onderwijs – naast Nederlands en Engels -, maar uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag. Karijn Helsloot, directeur van stichting Taal naar Keuze, schrijft een vlammend pleidooi om leerlingen hierin veel meer keuzemogelijkheden te geven, en ook hun thuistalen een plek te geven in het onderwijs.

Lees meer

Speaking like a pro: hoe breiden leerlingen hun talig repertoire uit?

Docent Engels Chris Veldwijk doet promotieonderzoek naar de vraag hoe leerlingen hun talig repertoire, oftewel hun talige complexiteit, kunnen vergroten in (interactieve) spreektaken. Hiervoor heeft zij een beurs van Dudoc Alfa gekregen, een programma dat eerstegraads docenten in staat stelt onderzoek te doen naar een vakdidactisch thema in de geesteswetenschappen.

Lees meer

Een syntactische kijk op inclusiviteit

Het gebeurt niet vaak dat een theoretisch syntactisch proefschrift licht werpt op een maatschappelijk debat, maar Thom Westveer is hier wel degelijk in geslaagd. Hij promoveerde begin oktober aan de UvA op een proefschrift met als titel ‘Gender mismatches in partitive constructions in French and German’ en als ondertitel ‘How society shapes language’. Bert Le Bruyn bespreekt het proefschrift.

Lees meer

Elke taaldocent een beetje CLIL-docent

Door Bert Le Bruyn: CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, een vorm van onderwijs waarbij vakinhoud en taal hand in hand gaan. Tijdens de conferentie AILA2021 werd veel gesproken over de de positie van de mvt-docent in deze vorm van onderwijs. Een verslag.

Lees meer

Duizenden taalonderzoekers virtueel in Nederland

Het AILA 2021 Wereldcongres voor Toegepaste Taalkunde werd virtueel in Groningen gehouden van 15 tot 20 augustus 2021. Van de meer dan 2000 deelnemers presenteerden de meesten onderzoek naar het leren en onderwijzen van een tweede, vreemde of meerdere talen, de psycholinguïstiek en sociale kwesties in talen, waaronder de rol van het Engels in de wereld. Lees hier een kort verslag. 

Lees meer