taalwijs.nu

taalwijs.nu

Blog

De Engelse taalbehoefte van Nederlandse onderofficieren

Martijn Prins ontving onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor zijn afstudeeronderzoek. Hiervoor heeft hij gekeken naar wat onderofficieren bij de landmacht nodig hebben op het gebied van Engels. Door de wensen en ervaringen van de mensen op de werkvloer erbij te betrekken heeft hij een voorstel voor een nieuw curriculumvoorstel kunnen doen. Prins schreef voor onze website een blog over zijn prijswinnende masterthesis.

Lees meer

Tweetaligheid en de ziekte van Parkinson: de ‘Kees study’

Op 2 december vond het Behavioural and Cognitive Neuroscience (BCN) Symposium ‘Speaking your Mind’ plaats, waarbij verschillende onderzoekers spraken over de verbinding tussen taal en cognitie. Indrukwekkend was het persoonlijke verhaal van emeritus hoogleraar Kees de Bot, die de ziekte van Parkinson heeft. In deze blog vertelt hij over de ‘Kees study’, het longitudinale onderzoek naar de effecten die de ziekte heeft op zijn taalvermogen.

Lees meer

Promotie Wim Gombert: van structuurmethode naar gebruiksmethode

Wim Gombert promoveerde op 17 november op zijn proefschrift getiteld From ‘learning to use’ towards ‘using to learn’. Hij vergelijkt in zijn onderzoek de opbrengsten van zes jaar Frans op de middelbare school met gangbare structuurgebaseerde methodes (Grandes Lignes en Libre Service) met opbrengsten van Frans onderwijs met een methode die gebaseerd is op taalgebruik. De resultaten laten zien dat de leerlingen met de taalgebruiksmethode even goede resultaten behalen bij leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, en beduidend betere bij spreekvaardigheid en luistervaardigheid.

Lees meer

Chattaken in je klas: niet alleen superleuk!

Als docent Duits was Paul Halma betrokken bij het driejarige NRO-onderzoek Doeltaal Digitaal. In dit onderzoek coördineerde en leidde hij verschillende professionele leergemeenschappen waarin talendocenten van meerdere scholen werden getraind chattaken te ontwerpen en uit te voeren in de klas. Het Doeltaal Digitaal-onderzoek heeft veel inzichten opgeleverd in wat chattaken in de klas kunnen bijdragen aan het leren van de vreemde taal, het verminderen van spreekangst en het vergroten van de motivatie.

Lees meer

KriTiCo: kritisch denken en onderzoeken in de MVT-les

Anna Rahmat kreeg onlangs de Gerard Westhoff Taaldidactiekprijs voor haar afstudeeronderzoek aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft onderzocht hoe de kritische en onderzoekende houding ontwikkeld en gestimuleerd kan worden binnen de vreemdetaallessen (in het bijzonder bij Spaans) om uiteindelijk de taalvakken relevanter te maken voor het profielwerkstuk. Anna heeft haar werk ontsloten via de KriTiCO-website. Die presenteert de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en kan worden gebruikt om een kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen binnen de MVT-onderwijspraktijk.

Lees meer

Hoe kan taalonderwijs leerlingen en studenten helpen om zelfstandig te worden?

Als docent weten we dat onze leerlingen niet allemaal even goed zijn in zelfstandig leren, reflecteren, realistische plannen maken en zichzelf zo organiseren om dat doel te bereiken – kortom, niet iedereen is een geboren autonoom leerder. In deze bijdrage vertellen Audrey Rousse-Malpat en Christine Vidon (Europese Talen en Culturen, Rijksuniversiteit Groningen) hoe ze in een tweetal projecten bij de taalvaardigheidscursussen Frans (en andere talen) met studenten eraan werken om hun autonomie te ontwikkelen.

Lees meer

De jury heeft gesproken: het talenonderwijs heeft een deltaplan nodig

Het Congres Levende Talen op 14 oktober stond in het teken van de herziening van de talencurricula. Docenten werden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te praten over de voorstellen van de vakvernieuwingscommissie MVT. De dag opende met een ‘kort geding’ over de vraag of het talenonderwijs een deltaplan nodig heeft. Dankzij de gepassioneerde pleidooien van de voor- en tegenstanders werd het nog behoorlijk spannend hoe de stemming in de zaal zou uitpakken. Maaike Koffeman doet verslag vanuit de rechtszaal.

Lees meer

Een harde noot? Over het leren van meerwoordcombinaties in het Duits

Vandaag, 27 oktober 2022, promoveert Griet Boone aan de Universiteit Gent op een proefschrift getiteld “Eine harte Nuss? A longitudinal investigation of L2 learners’ phrasal development in German”. In dit onderzoek heeft Boone vier jaar lang Nederlandstalige studenten Duits gevolgd in het leren van meerwoordcombinaties. Er wordt niet alleen vanuit een klassiek onderzoekersperspectief gekeken naar factoren die een rol spelen in het leren van meerwoordcombinaties, maar ook de studenten zelf en Duitse business professionals komen aan het woord.

Lees meer

Bruggen bouwen tussen theorie en praktijk

Onlangs is Sible Andringa benoemd tot hoogleraar didactiek van de tweedetaalverwerving bij de afdeling moderne vreemde talen van de Universiteit van Amsterdam. Als hoogleraar wil hij een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap en de taalonderwijspraktijk. In dit blog stelt hij zich voor.

Lees meer